چنین اتریش ایران همکاری اقتصادی سرمایه گذاری

چنین: اتریش ایران همکاری اقتصادی سرمایه گذاری اخبار سیاست خارجی

توقف چاقی موش‌ها با از بین بردن تنها یک آنزیم

محققان با مسدود کردن یک آنزیم در بدن موش‌ها، موجب جلوگیری از چاق شدن آنها و در واقع از دست دادن این توانایی در آنها شدند.  توقف چاقی م..

ادامه مطلب